Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

 

Οι παρεχόμενες ιατρικές μας υπηρεσίες καλύπτονται, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, από τον ασφαλιστικό φορέα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. .

Με αυτόν τον τρόπο, οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν, αναφορικά με την δαπάνη της αιτούμενης εξέτασης, μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί.

 

Οι ασφαλισμένοι λοιπών ασφαλιστικών φορέων (πλην Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), εξυπηρετούνται διαμέσου απευθείας συμβάσεων , όπου αυτές υπάρχουν, ή παρέχοντας κρατικό τιμολόγιο (σύμφωνα με το ισχύον Φ.Ε.Κ ).

Close Menu